از چند دهه قبل از خرید از اینترنت, اندازه زمان پایان اعتبار است