هاآرتص: کاهش قدرت توسط پوتین از سوریه بخشی از مبارزات انتخاباتی