ساری گفت: در مصاحبه با فارس مطرح شده که با مخالفت کمیته اجتماعی با درخواست دولت برای جذب بدون آزمون ۲ درصد از نیاز