تولیدکنندگان، نظام اقتصادی و مردم مخاطبان شعار سال هستند