عصبانیت از تعویض نه حک شدن/دعوا با دو بازیکن و نوشتن جمله از استقلال می روم!!!