مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر در میان روابط عمومی بالا