خوب با شکست مقابل لوکوموتیو روتور مسابقات کنار رفت