بروجردی در دیدار با رئیس گروه دوستی پارلمانی ارمنستان: کسب و کار عاقلانه مغلوب ساختن پیشی جستن به وضعیت بحرانی در منطقه منجر خواهد شد