ارسال در بخش بین المللی/جشنواره ققنوس بزرگترین رویداد فرهنگی در این دانشگاه است.