واشنگتن تایمز از احتمال خروج کارت مغلوب ساختن پیشی جستن هسته ای, اخبار