نگرانی مردم کنیا از شکاف عمیقی که یک‌ شبه در زمین ایجاد شد!