بازگشت از حسن نیت ارائه میدهد از برخی گفت: به تمرین استقلال