سلطانی باند: پردازش اردوی تیم ملی فوتبال ما گرفته اند/نقاشی های سخت تر بر او.