ابدی: مبادله آنها را بر روی سر و پیشنهاد/ خروج ناگهانی از محمد ابراهیمی از لیست مازاد تراکتور!