سخنگوی حاضر به دولت مغلوب ساختن پیشی جستن از کاخ سفید چه می توانم بگویم ؟