تغییراتی به نفع یک میراث ادبی/ خانه سیمین وجلال هنوز مهمانی ندارد