53 درصد از قربانیان در جاده ها و یا در بیمارستان جان خود را از دست خواهد داد