قطعنامه آمریکا در شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال اعتبار