موفقیت در کنترل بیماری هانتینگتون برای اولین بار در جهان