تعیین شعبه عرضه نیز برای مقابله با این مسئله "محمد علی طاهری"