معاون قضایی: امکان استفاده از یک مشاور در دادگاه اطفال تابع حقوق بشر / پرونده قتل و ستایش قریشی بیماری بود