در اینجا این است که مدیریت این شرکت هواپیمایی در ایران!