رئیس جمهور شخصاً ورود کند حرف درمانی، بازار ارز را آرام نمی کند