افتخاری : با جنجال نمی تواند حل شود. اگر یک بازیکن را انتخاب کنید و یا رد شما باید ایجاد شده توسط فوتبال شد