نادر مشایخی با «لیرشاه» همراه شد/ انتخاب خوانندگان گروه کُر