تیم ملی متعلق به اتحادیه ندارد/ همه دستگاهها به منظور حمایت از تیم ملی وارد گودال شده است