اتفاقی ویژه برای ستاره ” پرسپولیسی ” که هواداران دوستش ندارند !