برگزاری مناقصه برای خرید کالای خارجی در ادارت دولتی!