"هنگامی که او بازگشت" در دانشگاه لوزان پرده می افتد