آغاز این پروژه به صرفه جویی در بخشی از تاریخی میهن شریف تبریز در ایران